ახალი ელექტრონული პორტალის პრეზენტაცია

18 თებერვალსჩატარდა  საქართველოს პროფესიული განათლებისახალი ელექტრონულიპორტალი www.vet.ge  პრეზენტაცია, რომლიც შექმნილიაერთიფანჯრისპრინციპისგათვალისწინებით, სადაცთავს იყრისპროფესიული განათლებისშესახებ არსებული,ყველა საჯარომონაცემი დასტატისტიკა.  ახალი ვებგვერდი,მისი მარტივიდა მიმზიდველიდიზაინით, უზრუნველყოფსსაჭირო ინფორმაციაზე,მონაცემებსა თუსაგანმანათლებლო რესურსებზე,მარტივ წვდომასდა ხელსუწყობს ყველადაინტერესებული მხარის,განსაკუთრებით კი,სტუდენტების საჭიროებებისდაკმაყოფილებას იმისათვის,რომ მათგააკეთონ სწორიკარიერული არჩევანი.პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერშეთავაზებული საგანმანათლებლო სერვისები,ხელმისაწვდომი იქნებაერთ სივრცეშიყველა სამიზნეჯგუფისთვის, რაცსაბოლოოდ დადებითადაისახება პროფესიულიგანათლების იმიჯზე

2021-02-18