ვიდეოკონფერენცია

12 თებერვალს  სსიპ-განათლებისხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის როფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა ჩაატარა ვიდეოკონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა საქართველოსგანათლების,მეცნიერების,კულტურისადასპორტისმინისტრის2020 წლის 28 დეკემბრის N 121/ ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიული განათლების სისტემისთვის უმნიშვნელოვანესი კანონქვემდებარე აქტის - „ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის განხილვას. ფორმალურიგანათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების მიზანია მთელისიცოცხლის განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება სახელმწიფოს მიერაღიარებული სერტიფიკატით, უმაღლესი ან პროფესიული განათლების დამადასტურებელისახელმწიფო დოკუმენტით – დიპლომით ან ზოგადი განათლების დამადასტურებელისახელმწიფო დოკუმენტით დადასტურებული სწავლის შედეგების აღიარებით პროფესიულისაგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისათვის. კონფერენციას ესწრებოდნენ შპს ინტერნიზნესისაკადემიის დირექტორი, ინგა მანაშერიძე და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისსპეციალისტი სოფიო კაკაურიძე.

2021-02-12