საკონსულტაციო შეხვედრა

29 ოქტომბერს მსოფლიო ბანკის შენობაში  ჩატარდა საკონსულტაციო შეხვედრა კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებთან, რომელიც მიეძღვნა სსიპგანათლებისმართვისსაინფორმაციოსისტემის“ მიერ   ბაზაში პროფესიული მასწავლებლებთან დამატებულ  ველებში  ინფორმაციის შევსების პროცესში წარმოქმნილ სხვადასხვა რელევანტურ საკითხებს. პედაგოგებისშესახებ ინფორმაციის სრულად მოძიებისა და დამუშავებისათვის მონაცემებისშევსებას  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები უზრუნველყოფენშეხვედრასესწრებოდა აკადემიის დირექტორი, ქ-ნი ინგა მანაშერიძე

2019-11-01