სსიპ კოლეჯი „მერმისის“ სტუდენტების პრაქტიკა შპს ინტერბიზნესის აკადემიაში

დღეს შპს ინტერბიზნესის აკადემიაში  დაიწყო სსიპ კოლეჯი „მერმისი“ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზეშექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საოფისე საქმე“ პროფესიული სტუდენტებისსაწარმოო პრაქტიკა. პრაქტიკის დაწყების წინ სტუდენტები გაეცნენ აკადემიის შინაგანაწესს, ტექნიკის და უსაფრთხოების ნორმებს.  პრაქტიკა მოიცავს  დოკუმენტების საქმეებად ფორმიებას, საქმეების გაფორმებას,საქმეთა    ანაწერების შედგენას, დოკუმენტების არქივისათვისგადასაცემად მომზადებას. სსიპ კოლეჯი „მერმისის“  სტუდენტთა პრაქტიკა 14 ნოემბრამდე გაგრძელდება.

2019-10-28