მისია, ხედვა და ღირებულებები

აკადემიის მისია

მრავალპროფილური პროფესიული განათლების მისაღებად, პარტნიორ დაწესებულებებთან ერთობლივად პროფესიის შესაბამის რეალურ გარემოში, შრომის ბაზარზე ადაპტირებული კონკურენტუნარიანი  და  კვალიფიციური კადრის მომზადება.  ინდივიდის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში განათლების  მიღების, დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობა. აკადემიის პრიორიტეტული მიმართულებაა  ჯანდაცვა.


ხედვა

2025 წლისთვის  აკადემია პროფესიული განათლების სივრცეში მყარადაა დამკვიდრებული და კურსდამთავრებულთა 70%  დასაქმებულია პარტნიორების მიერ. ღირებულებები

გუნდურობა, პროფესიონალიზმი, მაღალი პასუხიმგებლობა,  ეთიკურობა, საჯაროობა, თანასწორობა,  სამართლიანობა;