ბუღალტრული აღრიცხვა

ბუღალტრული აღრიცხვის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზესწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. კურსდამთავრებულს შეუძლია დაიკავოს ბუღალტრის პოზიცია კერძო სამართლის იურიდიული პირების და სახელმწიფო დაწესებულებების სამეურნეო საქმიანობის სააღრიცხვო სამსახურში.

ძირითადი თემები:


·  გადასახადი, გადასახადის სახეები

·  დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) აღრიცხვა

·  ბუღალტრული ბალანსი

·  ანგარიშგება ფულადი ნაკადების შესახებ

·  RS.ge

·  ORIS/SuperFin-ბუღალტერია

კურსის ხანგრძლივობა მოიცავს 141  საათს. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებზე  გაიცემა სერტიფიკატი სსიპ სოციალური მომსახურებისსააგენტოსა და ინტერბიზნესის აკადემიის ლოგოთი.