ადმინისტრაცია

ინგა მანაშერიძე

დირექტორი

ირაკლი მანაშერიძე

ადმინისტრაციის უფროსი

ნაზო წიბლიაშვილი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

ლიანა ბინიაშვილი

სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

თამარ კანდელაკი

საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი

ელენე კაპანაძე

კარიერული დაგეგმვის სპეციალისტი

დარეჯან სებისკვერაძე

ფინანსური მენეჯერი

გოჩა ყარმაზანაშვილი

უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი

როზა გოგოლაძე

ბიბლიოთეკარი